Dnešný dátum: 17.1.2018
Meniny má Nataša

Obchodné podmienky

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

a) Portál www.ktoco.sk (ďalej len "portál") je verejný internetový portál poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len "používateľ") služby.

b) Portál www.ktoco.sk poskytuje používateľom nekomerčné služby zdarma, komerčné podľa aktuálneho cenníku.

c) Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používateľ, ktorý nesúhlasí so VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PRAVIDLAMI, nesmie využívať služby poskytované prevádzkovateľom
na portáli www.ktoco.sk.

II. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

a) Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nesmie:

a. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

b. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

c. otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

d. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

e. propagovať detskú pornografiu;

f. propagovať lieky, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu

g. propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

h. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;

i. obchádzať vyššie uvedené zákazy.

b) Používateľ nemá nárok na žiadnu autorskú odmenu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

a) Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

b) Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah pridávaných údajov na portál.

c) Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu..

d) Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek obmedziť alebo úplne prerušiť poskytovanie služieb na portáli a to bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

e) V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

f) Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.

g) Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

h) Informácie, ktoré používateľ vyplní na portáli v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.

i) Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah uvádzaných údajov, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje údaje sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so právnymi predpismi Slovenskej republiky.

IV. REGISTRÁCIA

a) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PRAVIDLÁ
a/alebo právne predpisy Slovenskej republiky.

b) Informácie, ktoré používateľ vyplní na portáli v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.

c) Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len obrázky, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.

d) Používateľ nesmie na portál pridávať obrázky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane pornografických fotografií.


V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane.

b) Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané.

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIE

a) Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

b) Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych predpisov
alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane osobných údajov používateľa) oprávneným orgánom